(9) KID-registrering til OCR-konti

KID er en forkortelse for Kunde-Identifikasjon.  Det fungerer foreløpig bare for innenlandske betalinger. Norge har et felles system for alle banker. I utlandet er det som oftest opp til hver enkelt bank å lage sitt eget system.  Dersom ett bestemt land har en standard for alle banker, så er denne ikke kompatibel med andre lands systemer.

Et stort antall standarder for samme funksjon er en sikker indikasjon på manglende standardisering !

Er det noen som tør innrømme at de er uenig i påstanden ovenfor ?

KID-registrering fungerer i Norge normalt slik at en giroblankett følger med fakturaen. Denne giroblanketten har en KID-kode påført nederst til venstre. Koden kan bestå av opp til 24 tegn.

For at KID-registrering skal ha noen mening, må vedkommende betaler (debitor) ha et regnskapssystem som støtter denne typen betalinger.  Dersom KID-registrering skjer, slettes automatisk det som eventuelt er påført i feltene fakturanummer og melding.  KID erstatter disse opplysningene, dersom koden registreres inn i det spesielle feltet som er avsatt for denne funksjonen.  Som ren tekst (f.eks. i feltenefakturanummer eller melding) har KID-koden som oftest ingen eller liten informasjonsverdi.

KID-koden kan være bygget opp på flere måter. Ofte er det fakturanummer pluss kundenummer. I andre tilfeller kan det være sammensatt  av elementer fra disse numrene. I noen tilfeller inneholder koden andre data, som f.eks. abonnementsperiode pluss abonnementsnummer.  Det forekommer også at koden består av helt andre tall enn de kategoriene  som her er nevnt.

KID-betaling kan kun foretas til den bankkontoen som er oppgitt på giroblanketten.  Dersom KID-kode ikke matcher bankkontoen, blir betalingen fremsendt til mottakeren uten at mottakeren får vite hvorfor.

Hvis du betaler elektronisk fra et regnskapssystem med leverandørmodul, så må du være helt sikker på at korrekt bankkonto ligger inne i registeret.  Mottakeren vil likevel få sine penger. Når det er registrert inn data i KID-feltet - uansett hva det er - vil dette slette all annen informasjon til mottakeren.

I noen sjeldne tilfeller ender KID-koden med en bindestrek. Denne bindestreken skal være med ved registreringen, da den har en tallverdi.  Hvorfor noen banker krever bindestrek i enkelte tilfeller vet jeg ikke, men det virker umiddelbart noe useriøst.  Det er nemlig slik at dersom en KID-kode starter eller slutter med tegnene < eller >. så skal disse  tegnene ikke være med. Andre tegn er ikke observert.

Vær spesielt oppmerksom på betalinger for skattetrekk, påleggstrekk o.l. til landets kommunekasserere. Slike betalinger skal alltid skje til en spesielle bankkonti kun beregnet for denne type betalinger.  Det skal i prinsippet alltid medfølge en giroblankett med KID-kode.  Det er teknisk sett ikke mulig å betale elektronisk til slike konti uten  KID-registrering. Det er en sperreordning som Finansdepartementet har bestemt - for å tvinge betalingene inn til korrekt bankkonto.  Dersom en slik giroblankett betales manuelt i banken eller på postkontoret  - eventuelt ved bruk av girokonvolutt - går det greit. Men ikke dersom betaling skjer elektronisk uten KID-registrering. Da blir betalingen rett og slett forkastet. Når det gjelder skattekrav har innkreverne meget bestemte synspunkter med hensyn til forsinkelser.   Kreditorer i denne kategorien setter øyeblikkelig på taksameteret ved forsinkelser !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KID-registrering er kommet for å bli - og bruken er sterkt økende. Likevel er det et tankekors at en operatør må manuelt taste inn opptil 24 sifre i KID-feltet - for hver enkelt faktura.  Sagt på en annen måte: En link tilbake til steinalderen. Spesielt når tegnene er gjengitt uten opphold og det ofte er tatt med en del nuller - som for øvrig alltid må være med.  Betalingen blir nemlig forkastet dersom man registrer feil - eller den kommer frem til mottakeren uten referanser.

Det er under utvikling systemer som innebærer at de tunge og upraktiske KID-kodene erstattes av strekkoder - for avlesing med en lyspenn koblet til PC'en.  I Finland gjøres det  forsøk med dette, likeså i en del andre land.  Det vil nok ta noen tiår før bankvesenet innen hvert enkelt land - for ikke å si internasjonalt - klarer å bli enige om felles standarder.

Tilbake til menysiden